AWAYA(Masatomo Fukushima, Yumiko Okuno)

KUMANO ZOMIA

2023, Video, 7’13”

Download

It is not in the time frame of civilization, but in the time frame of mountains, stars, and souls inhabit our universe.


อาวายะ (มาซาโตโมะ ฟุกุชิมะ, ยูมิโกะ โอคุโนะ)

คุมาโนะ โซเมีย

2023, วีดิทัศน์, 7’13”

Download

มันไม่ได้อยู่ในกรอบเวลาของอารยธรรม แต่มันอยู่ในกรอบเวลาของภูเขา ดวงดาว และจิตวิญญาณที่อาศัยอยู่ในจักรวาลของเรา